Chemikálie a chlór ve vodě
 

Chlór je běžně používán k dezinfekci pitné vody. Přestože je to efektivní způsob, jak zabít bakterie a viry v pitné vodě, může mít některé vedlejší účinky na lidské zdraví a pohodu.


Dopady PFAS na lidské zdraví


Chemikálie ve vodě 8

1. Vývoj plodu a reprodukční zdraví:

 • Vliv na vývoj plodu: Vysoká koncentrace PFAS v pitné vodě může mít nepříznivý dopad na vývoj plodu, což může vést k komplikacím během těhotenství.
 • Riziko potratu: Vystavení PFAS může zvyšovat riziko potratu.
 • Nižší porodní váha: Děti narozené matkám vystaveným vysokým hladinám PFAS mohou mít nižší porodní váhu.

2. Štítná žláza:

 • Funkce štítné žlázy: Vysoká koncentrace PFAS může narušovat normální funkci štítné žlázy, což vede k hormonálním nerovnováhám a potenciálně vážným zdravotním problémům.
 • Onemocnění štítné žlázy: Dlouhodobá expozice PFAS může zvyšovat riziko vzniku onemocnění štítné žlázy.

3. Rakovina a prekancerózní stavy:

 • Rakovina prsu a vaječníků: Studie ukazují, že vysoká koncentrace PFAS může zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků u žen.
 • Rakovina varlat u mužů: U mužů může expozice PFAS zvyšovat riziko rakoviny varlat.

4. Cholesterol a kardiovaskulární zdraví:

 • Zvýšená hladina cholesterolu: Vysoká hladina PFAS v pitné vodě může být spojena se zvýšeným rizikem vysoké hladiny cholesterolu, což je známý rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění.

Zdravotní rizika zvýšeného množství chlóru ve vodě


Chemikálie ve vodě 9

1. Vývoj plodu a reprodukční zdraví:

 • Vliv na vývoj plodu: Vysoká koncentrace PFAS v pitné vodě může mít nepříznivý dopad na vývoj plodu, což může vést k komplikacím během těhotenství.
 • Riziko potratu: Vystavení PFAS může zvyšovat riziko potratu.
 • Nižší porodní váha: Děti narozené matkám vystaveným vysokým hladinám PFAS mohou mít nižší porodní váhu.

2. Štítná žláza:

 • Funkce štítné žlázy: Vysoká koncentrace PFAS může narušovat normální funkci štítné žlázy, což vede k hormonálním nerovnováhám a potenciálně vážným zdravotním problémům.
 • Onemocnění štítné žlázy: Dlouhodobá expozice PFAS může zvyšovat riziko vzniku onemocnění štítné žlázy.

3. Rakovina a prekancerózní stavy:

 • Rakovina prsu a vaječníků: Studie ukazují, že vysoká koncentrace PFAS může zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků u žen.
 • Rakovina varlat u mužů: U mužů může expozice PFAS zvyšovat riziko rakoviny varlat.

Zdravotní rizika spojená s vysokým množstvím chlóru ve vodě

1. Problémy s kůží:

 • Dráždivá dermatitida: Přebytek chlóru v pitné vodě či v bazénech může podráždit pokožku, což vede k suchosti a může vyvolat kožní onemocnění jako je dráždivá dermatitida.

2. Vnitřní zdravotní problémy:

 • Překyselenost organismu: Změna pH vody kvůli vysokému obsahu chlóru může zvýšit kyselost v těle, což způsobuje zánětlivé procesy a může negativně ovlivnit celkovou rovnováhu těla.
 • Ničení užitečných vitamínů: Při konzumaci vody s vysokým obsahem chlóru může chlór v těle ničit a eliminovat některé důležité vitamíny, což má za následek sníženou nutriční hodnotu potravy.

3. Estetické a smyslové problémy:

 • Bílé zabarvení vody: Nadbytek chlóru může způsobit bílé zbarvení vody, které je vizuálně patrné.
 • Zápach: Voda s vysokým obsahem chlóru má charakteristický zápach, který může být pro některé lidi nepříjemný.

Věčné chemikálie PFAS v pitné vodě


PFAS a PFOS ve vodě

PFAS (perfluorované a polyfluorované sloučeniny) a PFOS (perfluoroktansulfonát) jsou skupiny chemických látek, které byly v minulosti široce využívány v řadě průmyslových a spotřebitelských produktů díky svým odolným vlastnostem vůči vodě, oleji a teplu.

Použití PFAS a PFOS:

 • Voděodpudivé a olejoodpudivé povlaky na oděvech, obuvi a výrobků pro outdoorové aktivity.
 • Impregnace potravinářských obalů.
 • Výroba některých druhů teflonových nádobí.
 • Potlačení požáru pomocí pěnových hasicích přístrojů.
 • A mnoho dalších aplikací.

Problémy spojené s PFAS a PFOS:

 1. Perzistence: Jak již bylo zmíněno, jsou to "věčné chemikálie", což znamená, že se v životním prostředí nerozkládají a mohou zůstat přítomné po desítky, ne-li stovky let.
 2. Bioakumulace: Tyto látky se mohou hromadit v tělech živých organismů, včetně lidí, a mohou se postupně koncentrovat v potravním řetězci.
 3. Zdravotní rizika: Některé studie naznačují, že expozice PFAS a PFOS může vést k řadě zdravotních problémů, včetně problémů s plodností, vysokého cholesterolu, narušení hormonálního systému a dokonce i některých druhů rakoviny.

Co dělat? Pokud se obáváte o možnou kontaminaci vaší pitné vody PFAS nebo PFOS, doporučuje se podstoupit testování vody. V případě detekce těchto látek je možné instalovat filtraci vody specifikovanou pro odstranění PFAS a PFOS.

Na mezinárodní úrovni byly přijaty opatření k omezení výroby a používání těchto látek, ale jejich přítomnost v životním prostředí zůstává dlouhodobým problémem. Je důležité zůstat informován a podniknout kroky k ochraně sebe a své rodiny.

Chlór je od počátku 20. století široce využíván pro desinfekci pitné vody díky své schopnosti rychle a účinně zlikvidovat škodlivé mikroorganismy. Ačkoli je jeho použití v desinfekci vody považováno za bezpečné v doporučených koncentracích, existuje několik důležitých aspektů, které je třeba zvážit:

 1. Efektivita: Chlór je velmi efektivní při zničení většiny bakterií a virů v pitné vodě. Avšak některé mikroorganismy, jako je např. Cryptosporidium, jsou k chlóru rezistentní.

 2. Vedlejší produkty: Při chlórování vody může chlór reagovat s organickými látkami ve vodě a vytvářet vedlejší produkty, známé jako dezinfekční vedlejší produkty (DBP). Některé z těchto DBP, jako jsou trihalomethany (THM) a halogenované kyseliny octové, mohou být karcinogenní. Vysoké hladiny těchto vedlejších produktů mohou způsobit zdravotní problémy.

 3. Chuť a vůně: Přítomnost chlóru ve vodě může ovlivnit její chuť a vůni. Někteří lidé jsou citlivější na chlórovou chuť a preferují její odstranění z vody, kterou pijí.

 4. Různé formy desinfekce: Jak jste uvedl/a, v České republice je běžně používán plynný chlór, ale chlornan sodný je také populární dezinfekční činidlo. Každý z těchto dezinfekčních činidel má své vlastní výhody a nevýhody.

Pokud máte obavy z chuti nebo vedlejších produktů chlórování ve vaší pitné vodě, můžete zvážit instalaci filtrů na vodu doma, které chlór odstraní. Existuje mnoho typů filtrů na trhu, včetně aktivního uhlí, které je účinné při odstraňování chlóru a jeho vedlejších produktů z vody.


Chemikálie v pitné vodě a jejich projevy


Odkud pocházejí PFAS?

 1. Průmyslové výrobní procesy: PFAS se vyrábějí a používají v mnoha průmyslových aplikacích díky svým odolným a nepřilnavým vlastnostem.

 2. Spotřební výrobky: Jedná se o složku v řadě běžných produktů, včetně nepřilnavých pánví, odolných textilií, některých obalů na potraviny, kosmetiky a hasicích pěn.

 3. Hasicí pěny: PFAS byly běžnou složkou některých hasicích pěn, což bylo zvláště problémové na místech jako jsou letiště, kde se tyto pěny pravidelně používaly pro cvičné účely a při haváriích.

 4. Zpracovatelský průmysl: PFAS se mohou objevit v odpadech z průmyslových zpracovatelských linek, kde se tyto chemikálie používají pro různé aplikace.

 5. Odpady a skládky: Protože PFAS jsou tak odolné vůči odbourávání, mohou přetrvávat v životním prostředí po desetiletí, což zahrnuje i skládky a místa, kde se hromadí odpady.

 6. Znečištěná voda a půda: PFAS mohou být přítomny v znečištěné vodě nebo půdě v důsledku průmyslového vypouštění nebo úniků.

S ohledem na širokou škálu použití a trvanlivost těchto chemikálií v životním prostředí je důležité sledovat jejich přítomnost a vliv na veřejné zdraví.

Proč jsou PFAS problém?

 1. Perzistence v životním prostředí: Jelikož jsou PFAS extrémně stabilní, trvá mnoho let, než se v přírodě odbourají. To znamená, že jakmile uniknou do životního prostředí, mohou zůstat přítomny po desetiletí nebo i déle.

 2. Bioakumulace v tělech organismů: PFAS mají tendenci se hromadit v tělech lidí a zvířat, což vede k větší expozici a potenciálnímu riziku pro zdraví během jejich života.

 3. Potenciální riziko pro lidské zdraví: Některé PFAS byly spojeny s různými zdravotními problémy, včetně rakoviny, problémů s reprodukcí, poruch imunitního systému a dalších.

 4. Kontaminace zdrojů pitné vody: V mnoha oblastech byla pitná voda kontaminována PFAS, což vedlo k obavám z dlouhodobé expozice těchto chemikálií pro obyvatelstvo.

 5. Vliv na ekosystémy: Kromě vlivů na lidské zdraví mohou PFAS také ovlivnit zvířata a rostliny. To může mít následné důsledky pro potravní řetězce a celkovou biodiverzitu.

 6. Náklady na očistu: Čištění kontaminovaných vodních zdrojů a půdy od PFAS může být nákladné a složité. V některých případech může být takové očištění dokonce nemožné.

Z uvedených důvodů je důležité provádět pravidelný monitoring a hodnocení PFAS v životním prostředí a přijímat opatření k omezení jejich uvolňování a expozice.

Hormony a léčiva v pitné vodě

1. Vstup léčiv do vodního cyklu: Farmaceutické látky se do životního prostředí mohou dostat různými způsoby. Jedním z hlavních zdrojů je vylučování z těla v moči a stolici, což může zahrnovat zbytky nepřijatého léčiva nebo jeho metabolity. Dalším zdrojem je přímé splachování nevyužitých léků do kanalizace.

2. Účinky na životní prostředí: Farmaceutické látky mohou mít v životním prostředí různé účinky, v závislosti na jejich chemických vlastnostech a koncentraci v ekosystému. Etinylestradiol, jakožto typ estrogenu, může ovlivnit hormonální systémy vodních organismů, což může vést k narušení reprodukce.

3. Možná rizika pro člověka: Přestože koncentrace těchto látek ve vodě bývají obvykle velmi nízké, dlouhodobé vystavení se jim může potenciálně projevit v některých zdravotních problémech. Rizika spojená s expozicí léčiv v pitné vodě však nejsou plně pochopena a vyžadují další výzkum.

4. Technologie čištění: Tradiční vodárenské technologie nemusí být vždy schopny účinně odstraňovat všechny typy léčiv z vody. Rozvoj pokročilých technologií pro odstranění léčiv a dalších kontaminantů z pitné vody je neustálým předmětem výzkumu.

5. Potřeba prevence: Nejlepším řešením je zabránit vstupu léčiv do životního prostředí. To zahrnuje osvětu o správném způsobu likvidace léků a vývoj léčiv, která jsou snáze odbouratelná v životním prostředí.

Závěr: Vzhledem k rostoucí spotřebě léčiv a potenciálním rizikům spojeným s jejich přítomností v pitné vodě je důležité dbát na prevenci, monitorování a inovace v technologiích pro čištění vody.

Zbytky hormonů v pitné vodě: Dopady na zdraví a životní prostředí

1. Dopady na lidské zdraví: Hormony v pitné vodě, i když v nízkých koncentracích, mohou postupně ovlivnit lidský organismus. Když jsou tyto hormony konzumovány v pravidelných intervalech:

 • Hormonální nevyváženost: Může vést k problémům s regulací tělesné hmotnosti, náladovým výkyvům a problémům se spánkem.
 • Metabolické poruchy: Mohou zahrnovat problémy s metabolismem tuků a cukrů, což může zvyšovat riziko diabetu a obezity.
 • Reprodukční problémy: Mohou zahrnovat sníženou plodnost, nepravidelný menstruační cyklus a problémy s libido.
 • Psychické problémy: Zahrnují deprese, úzkost a další poruchy nálady.
 • Kardiovaskulární problémy: Například zvýšený krevní tlak, což je rizikový faktor pro srdeční choroby.

2. Dopady na vodní organismy: Hormony ve vodním prostředí mohou mít výrazný vliv na vodní organismy, zejména když se hromadí v potravním řetězci.

 • Reprodukční problémy: Může dojít ke změnám v reprodukčních orgánech, snížení reprodukční schopnosti nebo změně pohlaví u některých druhů ryb.
 • Chronická toxicita: Prodloužená expozice může vést k chronickým toxickým účinkům, což může ovlivnit celkové zdraví organismu.
 • Fyziologické změny: Zahrnují změny v růstu, vývoji a chování vodních organismů.
 • Zhoršený zrak: Může ovlivnit schopnost organismů najít potravu nebo se vyhýbat predátorům.

Závěr: Je zřejmé, že i nízké koncentrace hormonů v pitné vodě mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví i životní prostředí. Je nezbytné provádět pravidelný monitoring a hodnocení kvality pitné vody a v případě potřeby přijmout vhodná opatření k odstranění těchto látek.

-->